Kriterier langtidsplass

Kriterier for tildeling av langtidsplass i aldershjem

Behovet for tilsyn og hjelp må være av en så omfattende karakter at det er behov for heldøgnstilbud i institusjon. Søker må ikke ha behov for omfattende medisinsk behandling og/eller sykepleie.

  • Søker må være fysisk i stand til å forflytte seg ved egen hjelp, eventuelt ved hjelp av ganghjelpemiddel
  • Søker har behov for trygghet og sosialt samvær
  • Søker skal ikke ha en demensdiagnose, eller være under utredning for demens
  • Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsplass i aldershjem innvilges, som f.eks.:
  • Tilpasning av bolig, eventuelt skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
  • Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, f.eks. hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp
  • Korttidsopphold i sykehjem for vurdering av funksjonsnivå
  • Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt
  • Sosiale støttetiltak, f.eks. dagsenter
  • Trygghetsskapende tiltak, f.eks. trygghetsalarm

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-2, d.
Tildeling av tjenesten skjer etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2, d.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages etter lov om sosiale tjenester § 8-6.